Ogłoszenie o zamówieniu / Order announcement

Dotyczy:

Zamówienia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków  Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Działania A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Instalacja przeznaczona jest do wysokowydajnego łuszczenia i prostowania prętów walcowanych okrągłych ze stali konstrukcyjnej.

Rozwiązania techniczne oraz poziom automatyzacji i cyfryzacji procesów zewnętrznych i wewnętrznych maszyny zgodne z wytycznymi koncepcji Przemysł 4.0.

 

Concerns:

An order applying for funding from the National Recovery and Resilience Plan Program, under Measure A2.1.1 Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

The installation is designed for high-efficiency peeling and straightening of rolled round bars made of steel.

Technical solutions and the level of automation and digitization of external and internal processes of the machine in line with the guidelines of the Industry 4.0 concept.

Wersja polska

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – STARA WERSJA

Zał. 1 – opis przedmiotu zamówienia – STARA WERSJA

Zał. 2 – oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Zał. 3 – oświadczenie wykonawcy dot. środków sankcyjnych – STARA WERSJA

Zał. 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 5 – istotne postanowienia umowy – STARA WERSJA

Zał. 8 – klauzula przetwarzania danych osobowych

Zał. 9 – informacja nt. zakazu konfliktu interesów

Aktualizacja 24.11.2023

Informacja nt zmian w dokumentach

Ogłoszenie o zamówieniu – linia do łuszczenia

Zał. 1 – opis przedmiotu zamowienia

Zał. 3 – oswiadczenie dot. srodkow sankcyjnych

Zał. 5 – istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców

Wersja angielska

Order announcement and Specification of the terms of the order (SWZ) – OLD VERSION

Att. 1 – description of the subject of the order – OLD VERSION

Att. 2 – declaration about lack of connection with ordering party

Att. 3 – declaration regarding sanction measures – OLD VERSION

Att. 4 – declaration of consent to the processing of personal data

Att. 5 – important provisions of the contract – OLD VERSION

Att. 8 – personal data processing clause

Att. 9 – information on prohibition of conflict of interest

Update 24 November 2023

Information about changes to documents

Order announcement – automatic peeling line

Att. 1 – description of the subject of the order

Att. 3 – declaration regarding sanction measures

Att. 5 – important provisions of the contract

Answers to questions from potential Contractors

Zobacz także

projekt współfinansowany