§ 1

Przedmiot

Przedmiotem Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie zasad sprzedaży wyrobów Dostawcy na rzecz Odbiorcy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

 1. Z dniem zawarcia kontraktu Strony stają się partnerami handlowymi w zakresie dostawy wyrobów Dostawcy do Odbiorcy.
 2. Dostawca zobowiązuje się do wyprodukowania i dostawy wyrobów zgodnie ze składanymi przez Odbiorcę zamówieniami.
 3. Odbiorca zobowiązuje się wskazywać w zamówieniach dokładne oznaczenie żądanych wyrobów wraz z ich specyfikacją ilościową i wymiarową, warunkami technicznymi i oczekiwanym terminem realizacji oraz wymagania dotyczące sposobu pakownia, bazę i adres dostawy, warunki płatności i cenę towaru.
 4. Dostawca zobowiązuje się przesłać do Odbiorcy potwierdzenie zamówienia, w którym wskaże przyjęte warunki zamówienia i określi termin realizacji zamówienia z tym, że nie może być on krótszy niż 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
 5. Dostawca nie akceptuje warunków Kupującego, które stoją w sprzeczności lub różnią się od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży chyba, że wyrazi swoją zgodę na piśmie.
 6. Zamówienia uważa się za przyjęte do realizacji w formie potwierdzonej przez Dostawcę i zgodnie z warunkami technicznymi, technologicznymi i handlowymi oraz w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia. Uważa się, że Odbiorca przyjął wszystkie warunki określone w Potwierdzeniu Zamówienia, o ile nie zgłosił pisemnych zastrzeżeń w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania.
 7. Strony dopuszczają odstępstwo od ilości realizowanego zamówienia ± 5%.
 8. Zamówienie oraz jego zmiany i załączniki wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez obie strony umowy.
 9. Dla zachowania formy pisemnej zamówienia i jego potwierdzenia, wystarczające jest wysłanie go za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
 10. Strony ustalają, że poinformują się wzajemnie o aktualnych numerach faksów i adresach e-mail, które określać będą jednoznacznie identyfikację wysyłających. Każda zmiana numeru faksu lub konta pocztowego winna być niezwłocznie, w formie pisemnej przekazana drugiej stronie.
 11. Odbiorca zobowiązuje się do odebrania zamówionych materiałów i zapłacenia ustalonej ceny. Nie zrealizowane (nie odebrane) wyroby przechodzą do realizacji w następnym miesiącu,  chyba, że zostały wcześniej anulowane.

§ 3

Cena, warunki płatności

 1. Cena dostarczanych wyrobów ustalana jest na bazie CPT lub EXW według zasad INCOTERMS 2010.
 2. Akceptacja oferowanej ceny stanowi warunek wstępny przyjęcia zamówienia.
 3. Ceny ustalane są indywidualnie. Ceną obowiązującą dla danego zamówienia jest cena wskazana w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Odbiorcy przez Dostawcę. Dostawca ma prawo do podwyższenia potwierdzonej już ceny w sytuacji, gdy w czasie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia nastąpiła znacząca i w momencie wysyłania potwierdzenia niespodziewana podwyżka cen materiałów stanowiących wsad do produkcji wyrobów lub/i innych niezbędnych do produkcji materiałów.
 4. Cena towaru obejmuje koszt opakowania i oznaczenia.
 5. Zapłata ceny musi nastąpić w uzgodnionym i przyjętym przez Strony terminie płatności.
 6. Dostarczone wyroby pozostają własnością Dostawcy do momentu wpływu należności wynikających ze sprzedaży na rachunek bankowy Dostawcy.
 7. Odbiorca może dalej odsprzedać wyroby, co do których nastąpiła rezerwacja prawa własności pod warunkiem, że przed ich sprzedażą poinformuje swego klienta o istnieniu takiej rezerwacji prawa własności.
 8. W przypadku braku zapłaty Dostawca jest uprawniony do żądania zwrotu wyrobów i jest również uprawniony do wejścia na miejsce ich przechowywania w celu odebrania wyrobów od Odbiorcy.
 9. Zapłata za dostawę następować będzie na podstawie dostarczonej faktury wystawionej zgodnie z właściwymi przepisami w terminie w niej wskazanym na rachunek bankowy Dostawcy.
 10. Za dzień dokonania zapłaty uważany jest dzień, w którym całkowita należność odpowiadająca wartości towaru wpłynęła na konto bankowe Dostawcy.
 11. Odbiorca zobowiązuje się dokonywać płatności za dostarczone wyroby Dostawcy na następujących zasadach:
  1. Przedpłata przelewem na konto Dostawcy.
  2. Po ustaleniu zabezpieczenia płatności przez Odbiorcę w formie gwarancji bankowej lub po ubezpieczeniu transakcji przez Dostawcę, płatność realizowana będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
 12. Strona dokonująca transakcji ponosi wszelkie związane z nią koszty operacji bankowych.
 13. W przypadku, gdy Dostawca poweźmie wiadomość o okolicznościach, które mogą obniżyć wiarygodność Odbiorcy (likwidacja, wniosek o ogłoszenie upadłości, znaczne trudności z zachowaniem płynności finansowej itp.), Dostawca może żądać dokonania natychmiastowej płatności za dostarczone towary, niezależnie od terminu wymagalności. Dostawca będzie także uprawniony do żądania przedpłaty za towary jeszcze nie odebrane, niezależnie od ustalonego terminu płatności.
 14. Po przekroczeniu terminu płatności przez Odbiorcę Dostawca ma prawo  naliczyć odsetki ustawowe.

§ 4

Pakownie towaru

 1. Wszystkie wyroby winny być opakowane, oznakowane i opatrzone kompletem dokumentów wysyłkowych, opisane i przygotowane do wysyłki zgodnie z ustaleniami pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą sporządzonymi w formie pisemnej przed pierwszą wysyłką chyba, że z zamówienia Odbiorcy wynika co innego.
 2. Dostawca zapewnia, że wszelkie skrzynie i opakowania posiadać będą odpowiednie znaki  informujące o sposobie przenoszenia i transportu oraz numerze zamówienia, dacie wysyłki, ilości, producencie a także inne nieodzowne informacje. Szczegółowa specyfikacja dostawy winna być dołączona do każdej wysyłki chyba, że Odbiorca zdecyduje inaczej.

§ 5

Odbiór towaru

 1. Do każdej dostawy Dostawca zobowiązuje się dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty, a w szczególności fakturę, specyfikację oraz atest jakościowy.
 2. Upoważniony pracownik Odbiorcy, dokonujący odbioru towarów dostarczanych przez Dostawcę obowiązany jest zbadać przesyłkę w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach danego rodzaju; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad ilościowych, jakościowych itp. winien o tym fakcie powiadomić Dostawcę w terminach wskazanych w § 6 p. 3 i 4.
 3. W przypadku dostaw wewnatrzwspólnotowych Odbiorca zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie potwierdzić pisemnie Dostawcy  odbiór towaru. Za dokumenty, potwierdzające dostawę wewnątrzwspólnotową uznaje się kopię CMR oraz Receipt of Delivery ze stemplem  firmowym i podpisem Odbiorcy. Dokumenty powyższe Odbiorca ma obowiązek dostarczyć do Dostawcy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. W przypadku braku w/w dokumentów Dostawca ma prawo naliczyć odbiorcy stawkę VAT, obowiązująca aktualnie  w obrocie krajowym.

§ 6

Gwarancja

 1. Dostawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanych towarów wykonanych zgodnie z potwierdzeniem zamówienia przesyłanym do Odbiorcy i stosownie do standardów systemu jakości IATF 16949:2016 obowiązującego w przedsiębiorstwie Dostawcy.
 2. Strony zobowiązują się do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przy załatwianiu zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku ujawnienia się wad, Odbiorca uprawniony jest do przesłania do Dostawcy zawiadomienia reklamacyjnego zawierającego:
  1. numer zamówienia,
  2. numer lub nazwę transportu,
  3. opis towaru i reklamowanych uszkodzeń.
 3. Reklamacje ilościowe Odbiorca zobowiązany jest zgłosić w terminie maks. 7 dni od daty zrealizowania dostawy.
 4. Reklamacje jakościowe Odbiorca zobowiązany jest zgłosić w terminie maks. 2 miesięcy od daty dostawy.
 5. W przypadku reklamacji jakościowych lub ilościowych Odbiorca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia inspekcji i pobrania prób przez Dostawcę lub wskazanych przez niego przedstawicieli.
 6. Towary posiadające wady ukryte lecz uwidocznione w trakcie przeróbki zostaną natychmiast wycofane z dalszego cyklu technologicznego z jednoczesnym powiadomieniem Dostawcy. Niedopełnienie przez Odbiorcę powyższych obowiązków powoduje utratę wszelkich roszczeń z tytułu wad ukrytych.
 7. Dostawca może odstąpić od rozpatrywania reklamacji jakościowych w przypadku wyrobów, których identyfikacja jest uniemożliwiona przez usuniecie oznaczeń, stopień przetworzenia dokonany przez Odbiorcę lub niewłaściwe składowanie wyrobów.
 8. W przypadku dostawy towaru z wadami, obowiązki Dostawcy są ograniczone do wymiany wadliwego towaru na wyroby wolne od wad. Kupującemu nie przysługują roszczenia do odszkodowania za przerób materiału wadliwego.

§ 7

Kary umowne

 1. Jeśli dostawa wyrobów zostanie opóźniona z winy Dostawcy, Odbiorca będzie miał prawo żądać zapłacenia mu kary umownej w wysokości 0,05% wartości wyrobów z tej dostawy, za każdy dzień opóźnienia spowodowanego przez Dostawcę.
 2. Za nieodebrane w obowiązującym terminie przez Odbiorcę towaru, Dostawca może naliczyć koszty w wysokości 5% wartości towarów za każde 7 dni składowania. Koszt składowania będzie wliczony do faktury za dostarczony towar.
 3. Jeśli Odbiorca pozostaje w opóźnieniu w płatności za jakąkolwiek fakturę wystawioną przez Dostawcę, Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości danej faktury za każdy dzień opóźnienia. Dostawca ma prawo do wstrzymania następnej dostawy, aż do czasu zapłaty w całości za poprzednią fakturę wraz z karą umowną za opóźnienie.
 4. W wypadku niezrealizowania zamówienia z winy Odbiorcy, Dostawca będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania za straty rzeczywiście poniesione w rezultacie okoliczności, za które odpowiada Odbiorca, aż do maksymalnej kwoty stanowiącej 10% anulowanego zamówienia.

§ 8

Właściwość prawa i jurysdykcji. Poufność.

 1. Zgodnie z niniejszymi warunkami prawa i obowiązki Stron będą podlegać polskiemu prawu materialnemu.
 2. W wypadku sporu powstałego w związku z realizacją zamówienia, Strony zgadzają się rozwiązać ten spór ugodowo w przeciągu 30 dni. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni po jego powstaniu, spór taki podlega rozstrzygnięciu przez sąd właściwy zarówno rzeczowo jak i miejscowo ze względu na siedzibę Dostawcy.
 3. Za wyjątkiem obwieszczeń lub zawiadomień wydanych zgodnie z prawem lub innych ogólnie wiążących uregulowań oraz za wyjątkiem zawiadomień dla konsultantów Strony, prawników i innych osób desygnowanych przez Strony, a mających obowiązek zachowania tajemnicy wynikający z wykonywanego zawodu, Strony kontraktu zobowiązują się traktować jego zapisy i okoliczności z nim związane jako poufne.

§ 9

Siła wyższa

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków, o ile takie naruszenie powstaje w wyniku działania siły wyższej jak działania sił natury, wojna, powodzie, pożar, strajki lub każde inne okoliczności o niemożliwym do uniknięcia lub/i niemożliwym do przewidzenia charakterze, które wystąpiły podczas obowiązywania niniejszych Warunków. Strona doznająca działania siły wyższej natychmiast poinformuje drugą stronę o tej sytuacji, jak również o ustaniu działania siły wyższej. Wszelkie zobowiązania dotknięte działaniem siły wyższej zostaną wypełnione przez daną stronę niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. Jeśli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni, każda ze stron kontraktu będzie miała prawo do rozwiązania niniejszych Warunków w drodze pisemnego wypowiedzenia na ręce drugiej strony ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10

Przepisy końcowe

 1. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
 2. Przypadki nie uregulowane niniejszymi Warunkami będą rozwiązywane zgodnie z postanowieniami polskiego Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zostały sporządzone w języku polskim. Tłumaczenia na jakikolwiek inny język będzie uważane za mające na celu jedynie cele robocze i nie będzie poczytywane za prawnie obowiązujący dokument.

 

Maj 2010.

Zobacz także

projekt współfinansowany