§ 1

Předmět

Předmětem všeobecných prodejních podmínek je stanovení pravidel pro prodej výrobků dodavatele odběrateli.

§ 2

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Dnem podpisu smlouvy se strany stávají obchodními partnery v rozsahu dodávky výrobků dodavatele odběrateli.
 2. Dodavatel se zavazuje vyrobit a dodat výrobky podle objednávek zadávaných odběratelem.
 3. Odběratel se zavazuje v objednávkách uvádět: přesná označení požadovaných výrobků včetně jejich množstevní a rozměrové specifikace, technické podmínky a očekávaný termín realizace, požadavky na způsob balení, základní a doručovací adresu, platební podmínky a cenu zboží.
 4. Dodavatel se zavazuje zaslat odběrateli potvrzení objednávky, ve kterém určí přijaté podmínky objednávky a stanoví termín realizace objednávky s tím, že tento nemůže být kratší než 14 pracovních dní od data obdržení objednávky.
 5. Dodavatel nepřijme podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito všeobecnými prodejními podmínkami nebo se od nich liší, leda by vyjádřil svůj souhlas s nimi písemně.
 6. Objednávky se považují za přijaté k realizaci, když dodavatel potvrdí termín technické, technologické a obchodní podmínky, stanovené v potvrzení objednávky. Má se za to, že odběratel akceptoval všechny podmínky stanovené v potvrzení objednávky, jestliže písemně nevyjádřil výhrady v termínu do tří dní od data jeho obdržení.
 7. Strany připouštějí odchylky od realizovaného množství v rozsahu ±5 %.
 8. Objednávka, její změna a přílohy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
 9. Pro zachování písemné formy objednávky a jejího potvrzení postačuje zaslání faxem nebo elektronickou poštou.
 10. Strany se dohodly, že se budou vzájemně informovat o aktuálních e-mailových adresách a faxových číslech, které budou jednoznačně identifikovat odesílatele. Každá změna čísla faxu nebo poštovního účtu musí být neprodleně a písemnou formou předána druhé straně.
 11. Odběratel se zavazuje převzít objednaný materiál a zaplatit dohodnutou cenu. Nerealizované (nepřevzaté) výrobky přecházejí do realizace v následujícím měsíci, ledaže by byly dříve zrušeny.

§ 3

Cena, platební podmínky

 1. Cena dodávaných výrobků je stanovována na základě CPT nebo EXW podle pravidel INCOTERMS 2010.
 2. Přijetí nabídkové ceny je základní podmínkou pro přijetí objednávky.
 3. Ceny se stanovují individuálně. Cena platná pro danou objednávku je cena uvedená v potvrzení objednávky, zaslaném odběrateli dodavatelem. Dodavatel je oprávněn zvýšit již potvrzenou cenu v situaci, kdy v době po odeslání potvrzení objednávky došlo k významnému a při odesílání potvrzení neočekávanému zvýšení cen materiálů, vstupů do výroby produktů a/nebo jiných materiálů nezbytných pro výrobu.
 4. Cena zboží zahrnuje náklady balení a označení.
 5. Úhrada ceny musí proběhnout v termínu splatnosti dohodnutém a odsouhlaseném smluvními stranami.
 6. Dodané výrobky zůstávají majetkem dodavatele až do doby, než bude částka za prodej připsána na bankovní účet dodavatele.
 7. Odběratel může prodat dále výrobky, u nichž došlo k výhradě vlastnického práva, a to za podmínky, že před jejich prodejem bude svého klienta informovat o existenci takového vyhrazení vlastnických práv.
 8. V případě neuhrazení je dodavatel oprávněn požadovat vrácení výrobků a je také oprávněn vstoupit do místa jejich skladování za účelem odebrání výrobků od odběratele.
 9. Úhrada za dodávku bude následovat na základě doručené faktury, vystavené podle příslušných předpisů, na bankovní účet dodavatele a v termínu, který na ní je uveden.
 10. Za den provedení platby se považuje den připsání celé částky odpovídající ceně zboží na bankovní účet.
 11. Odběratel se zavazuje provádět úhradu za dodané zboží dodavateli podle níže uvedených zásad:
  1. platba předem převodem na účet dodavatele,
  2. po dohodě o zabezpečení platby odběratelem formou bankovní záruky nebo po zajištění transakce dodavatelem následuje úhrada do 30 dnů od vystavení faktury.
 12. Strana, která transakci provádí, nese veškeré s tím spojené náklady na bankovní operace.
 13. Zjistí-li dodavatel, že se vyskytly okolnosti, které by mohly snížit věrohodnost odběratele (likvidace, návrh na konkurs, značné problémy s finančními toky apod.), může dodavatel požadovat okamžitou úhradu za dodané zboží nezávisle na termínu vymahatelnosti. Dodavatel také bude oprávněn požadovat platbu za ještě neodebrané zboží předem, bez ohledu na dohodnutý termín splatnosti.
 14. Po překročení termínu splatnosti ze strany odběratele má dodavatel právo dopočíst zákonné úroky z prodlení.

§ 4

Balení zboží

 1. Všechny výrobky musí být zabaleny, označeny, opatřeny kompletní dokumentací zásilky, popsány a připraveny k odeslání tak, jak bylo dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelem formou písemné dohody, uzavřené před odesláním první zásilky, nevyplývá-li z objednávky odběratele něco jiného.
 2. Dodavatel zajistí, že budou všechny bedny a obaly označeny příslušnými informačními značkami, popisujícími způsob přenášení a dopravy, opatřeny číslem objednávky, datem odeslání, informací o množství, výrobci a také jinými nezbytnými informacemi. Podrobná specifikace dodávky musí být připojena ke každé zásilce, nerozhodne-li odběratel jinak.

§ 5

Převzetí zboží

 1. Dodavatel se zavazuje připojit ke každé dodávce všechny nutné dokumenty, a to především fakturu, specifikaci a atesty jakosti.
 2. Pověřený pracovník odběratele, který přebírá dodávané zboží od dodavatele, je povinen zkontrolovat zásilku způsobem obvyklým ve vztazích tohoto typu; pokud zjistí jakékoliv závady, množstevní, kvalitativní apod., je povinen o této skutečnosti informovat dodavatele ve lhůtách uvedených v § 6, bodech 3 a 4.
 3. U dodávek v rámci států EU je odběratel povinen pokaždé bez prodlení písemně potvrdit dodavateli převzetí zboží. Jako potvrzení dodávky mezi státy EU se uznává kopie dokumentu CMR a Receipt of Delivery, opatřené firemním razítkem a podpisem odběratele. Uvedené dokumenty je odběratel povinen předat dodavateli do 15. dne měsíce následujícího po dodání. Jestliže tyto dokumenty budou chybět, je dodavatel oprávněn dopočítat sazbu DPH aktuálně platnou v tuzemském obratu.

§ 6

Záruka

 1. Dodavatel garantuje vysokou kvalitu dodávaného zboží, vyrobeného podle potvrzené objednávky odeslané odběrateli, která odpovídá standardům systému jakosti IATF 16949:2016, platnému v podniku dodavatele.
 2. Strany se zavazují vést příslušnou dokumentaci vyžadovanou při vyřizování reklamací. V případě zjištění vady je odběratel oprávněn zaslat dodavateli oznámení o reklamaci, které bude obsahovat:
  1) číslo objednávky,
  2) číslo nebo název zásilky,
  3) popis zboží a reklamovaných závad.
 3. Množstevní reklamace je odběratel povinen oznámit ve lhůtě do 7 dnů od data realizace dodávky.
 4. Reklamace jakosti je odběratel povinen oznámit v termínu nejdéle do 2 měsíců od data dodání.
 5. V případě reklamace jakosti nebo množství se odběratel zavazuje umožnit dodavateli nebo jím určeným zástupcům odběr vzorků.
 6. Zboží se skrytými vadami, které se však projevily při zpracování, bude okamžitě staženo z dalšího technologického cyklu a zároveň o tom bude informován dodavatel. Jestliže odběratel nedodrží výše uvedené závazky, ztratí všechny nároky vyplývající z titulu skrytých vad.
 7. Dodavatel může odstoupit od šetření jakostních reklamací u výrobků, jejichž identifikace je znemožněna odstraněním označení, stupněm zpracování odběratelem nebo nesprávným skladováním výrobků.
 8. V případě dodávky vadného zboží se závazky dodavatele omezují na výměnu vadného zboží za bezvadné. Kupující nemá nárok na náhradu škody vzniklé zpracováním vadného materiálu.

§ 7

Smluvní pokuty

 1. Jestliže vinou dodavatele dojde ke zpoždění dodávky výrobků, má odběratel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ceny výrobků z takové dodávky za každý den zpoždění způsobeného dodavatelem.
 2. Za zboží nepřevzaté odběratelem v závazném termínu může dodavatel vypočítat náklady ve výši 5 % ceny zboží za každých 7 dnů skladování. Náklady na skladování budou započteny do faktury za dodané zboží.
 3. Opozdí-li se odběratel s úhradou jakékoliv faktury vystavené dodavatelem, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dané faktury za každý den zpoždění. Dodavatel je oprávněn pozastavit následující dodávku do té doby, než bude zcela uhrazena předchozí faktura včetně smluvní pokuty za prodlení.
 4. Nedojde-li k realizaci objednávky vinou odběratele, má dodavatel právo domáhat se náhrady škody za ztráty, které skutečně nesl následkem této okolnosti, za niž odpovídá odběratel, a to do maximální výše, která se stanoví jako 10 % hodnoty zrušené objednávky.

§ 8

Právní příslušnost a jurisdikce, důvěrnost

 1. Podle těchto podmínek se práva a závazky smluvních stran řídí polským hmotným právem.
 2. V případě vzniklého sporu, souvisejícího s realizací objednávky, souhlasí smluvní strany s řešením tohoto sporu smírně do 30 dnů. Jestliže nebude spor do 30 dnů od jeho vzniku vyřešen, rozhodne spor soud věcně a místně příslušný podle sídla dodavatele.
 3. S výjimkou oznámení nebo sdělení vydaných podle právních předpisů nebo jiných obecně závazných pravidel a dále s výjimkou oznámení určených pro konzultanty strany, právní zástupce a ostatní osoby určené stranami, které mají povinnost zachovat mlčenlivost vyplývající z výkonu povolání, se smluvní strany zavazují uchovávat mlčenlivost o zápisech a okolnostech spojených s kontraktem.

§ 9

Vyšší moc

Žádná smluvní strana neponese odpovědnost za porušení těchto podmínek, jestliže k takovému porušení dojde následkem působení vyšší moci, jako jsou přírodní síly, válka, povodně, požár, stávky nebo každé jiné okolnosti, kterým se nelze vyhnout a/nebo mají nepředvídatelný charakter, k nimž došlo během platnosti těchto podmínek. Strana dotčená působením vyšší moci bude okamžitě o této situaci informovat druhou stranu, rovněž tak o ukončení působení vyšší moci. Všechny závazky dotčené působením vyšší moci budou splněny dotčenou stranou neprodleně po ukončení působení vyšší moci. Jestliže trvá působení vyšší moci déle než 30 dnů, potom má každá strana právo na ukončení těchto sjednaných podmínek s okamžitým účinkem formou písemné výpovědi do rukou druhé strany.

§ 10

Závěrečná ustanovení

 1. Neplatnost nebo nevykonatelnost jakéhokoliv ustanovení těchto všeobecných prodejních podmínek nemá vliv na platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení.
 2. Případy neošetřené nynějšími podmínkami budou řešeny podle ustanovení polského občanského zákoníku.
 3. Tyto všeobecné prodejní podmínky byly vyhotoveny v polském jazyce. Překlady do kteréhokoliv jiného jazyka budou považovány jen za pracovní a nebudou považovány za právně závazné dokumenty.

 

květen 2010

Viz též